SCHLAUCH ZUM NACHFÜLLEN

SCHLAUCH ZUM NACHFÜLLEN

!
940-2099443

SCHLAUCH Z.NACHFÜLLUNG 1500 mm MIT HAHN

SCHLAUCH Z.NACHFÜLLUNG 1500 mm MIT HAHN
Farbe blau - Anschlussstück 1/4 sae
864-4099443

SCHLAUCH ZUR NACHFÜLLUNG 3000 mm HAHN

SCHLAUCH ZUR NACHFÜLLUNG 3000 mm HAHN
Farbe rot - Anschlüße 1/4sae