PRESSOSTAT

PRESSOSTAT

!
356-3405443

PRESSOSTAT IC912/P 230V - ELIWELL

PRESSOSTAT IC912/P 230V ELIWELL - ELIWELL
ON-OFF Regelung in einem Punkt
1 Relais-Ausgang 8A
BAR Druckskala
Eingang: 0-20 mA oder 4-20 mA auswählbar
Dezimalpunkt auswählbar
Frontmaß: 32x74 mm Tiefe: 60 mm