VENTILATOR LUFTKÜHLER

VENTILATOR LUFTKÜHLER

!
251-5603213

LUFTKÜHLER CR2 ED

LUFTKÜHLER CR2 ED
Ventilatoren 1x200 ø mm - Widerstand 250W
Lamellenabstand 4,5/9 mm - Leistung DT1=8K 390W
Größe 400x440xh125 mm
602-6603213

LUFTKÜHLER CR3 ED

LUFTKÜHLER CR3 ED
Ventilatoren 1x200 ø mm - Widerstand 350W
Lamellenabstand 4,5/9 mm - Leistung DT1=8K 460W
Größe 500x440xh125 mm
198-7603213

LUFTKÜHLER CR4 ED

LUFTKÜHLER CR4 ED
Ventilatoren 2x200 ø mm - Widerstand 500W
Lamellenabstand 4,5/9 mm - Leistung DT1=8K 1040W
Größe 650x440xh125 mm
215-8603213

LUFTKÜHLER CR5 ED

LUFTKÜHLER CR5 ED
Ventilatoren 2x200 ø mm - Widerstand 700W
Lamellenabstand 4,5/9 mm - Leistung DT1=8K 1100W
Größe 850x440xh125 mm
345-9603213

LUFTKÜHLER CR6 ED

LUFTKÜHLER CR6 ED
Ventilatoren 3x200 ø mm - Widerstand 900W
Lamellenabstand 4,5/9 mm - Leistung DT1=8K 1390W
Größe 1200x440xh125 mm